.Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Hakkında

İlerleyen teknoloji ile birlikte sağlık alanındaki gelişmeler bu alanda çalışacak olan her bir elemanın spesifik özellikleri olması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Tıbbi tanıtım ve pazarlama uzmanları, sağlık hizmetleri kadar sağlık pazarının kalbinde de yer edeceklerdir.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanındaki temel bilgilere sahiptir ve ulaştığı yeni bilgileri değerlendirip, etik çerçeve içerisinde uygular.
Analitik düşünce ile modern satış yöntemlerini uygular, satış yöntemleri için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır, bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisini sergiler.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir, öğrenme gereksinimlerini belirler, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında edindiği temel bilgi ve becerileri etkin bir şekilde kullanır.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinde, Türkçeyi ve beden dilini doğru, etkili ve güzel bir şekilde kullanır.
İlaç ve tıbbi cihaz sektörüne yönelik temel tıbbi kavramları anlar, anlatır ve kullanır.
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde; halkla ilişkiler, kişiler arası iletişim, pazarlama iletişimi, liderlik, satış yönetimi ve teknikleri konusundaki yetkinliğini etkili bir şekilde kullanır.
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama İş İstihdam olanakları 

Program mezunları iş bulma imkanları açısından oldukça avantajlıdır. Bunun en önemli sebebi sağlık sektörünün çok geniş bir piyasa yaratmasıdır. Program mezunları mesleki yaşamlarında öncelikle ulusal ve uluslararası ilaç ve her tür tıbbi ürün üretip pazarlayan medikal firmalarında, ecza depolarında tıbbi satış temsilci vb. unvanlarla istihdam edilebilirler. Programdan mezun olan öğrenciler kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ilaç tanıtımı ve satışını gerçekleştirmek amacıyla doktor ziyareti, eczane ziyareti, grup aktivitesi, ilaç alım ihalelerinin takibini yapma ve diğer firma faaliyetlerini takip etme bilgi ve becerilerini kazanırlar. Programdan mezun olanlar Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. Tıbbi ürün ve ilaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler. Ayrıca alacakları medikal girişimcilik eğitimi sayesinde kendi firmalarını da kurabilirler.

Tıbbi Satış Mümessili

Programdan mezun olanlar Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.

Olusturulma Tarihi:2018-10-04 13:25:54
Guncelleme Tarihi: 2018-10-08 09:38:37